زمان ارسال سفارشات ۲ هفته پس از ثبت سفارش میباشد .