زمان ارسال سفارشات ۳۰ الی ۴۰ روز پس از ثبت سفارش میباشد .